Paragon Real Estate , Gabrovo, Sq. Vazrajdane №5 Email: office@paragon-bg.com Phone: +359 (889) 507 112

Съгласно действащия чл.13 от ЗДДФЛ необлагаеми са:
1. Доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на: - един недвижим жилищен имот
- ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

- до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години;

2.Необлагаеми са също доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на:

- пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година;

- произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

- акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута;

- движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

2.Необлагаеми доходи съгласно т.3 - 7 от чл.13 са:

- доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби;

- разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции;

- доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове;

- доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина;

- доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия;

- доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори;

- доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;


Would you like to share the page with your friends?