Paragon Real Estate, Gabrovo, Sq. Vazrajdane №5, Email: office@paragon-bg.com Phone: +359 (889) 507 112

Gabrovo- Gabrovo.house | Paragon Immobilienagentur-bulgarischen Berg-und Landgüter in Gabrovo Bereich.

Географско Информационната Система
на Община Габрово

Географската информационна система, създадена в резултат от реализацията на проекта, приема, създава, издава, регистрира и съхранява електронни документи, регламентирани в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предоставянето на електронни административни услуги. Тя включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Решението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предоставяните електронните услуги.

Геоинформационният портал на Община Габрово е създаден с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Административен капацитет" по проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК, съгласно Договор за безвъзмездна помощ No.A09-31-58C/12.06.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

https://gishub.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/2/

 

Интерактивна карта на сградите включени в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради


Wollen Sie die Seite mit Ihren Freuden teilen?